Polityka prywatności – KaTech Ingredient Solutions GmbH

Administratorem danych dla tej witryny internetowej jest firma KaTech Ingredient Solutions GmbH.

Celem niniejszego oświadczenia jest udzielenie użytkownikom witryny informacji o tym:

  • jakie dane osobowe („Dane”) są gromadzone i przechowywane podczas odwiedzania przez nich witryny oraz w jakim celu są one gromadzone i przechowywane,
  • w jaki sposób Dane to mogą zostać wykorzystane, jeśli zostaną ujawnione,
  • jak długo te Dane są przechowywane,
  • jakie są prawa użytkowników witryny oraz sposoby ochrony ich prywatności.

Wszelkie zebrane Dane będą przechowywane w bezpieczny sposób i zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.] wyłącznie w takim zakresie jaki jest niezbędny do wywiązania się z zobowiązań umownych tj. stworzenia witryny internetowej lub w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nowi i obecni klienci mogą otrzymywać od naszej firmy informacje marketingowe dotyczące wyłącznie naszych produktów, usług i promocji w celach zgodnych z zasadnym interesem handlowym. Jednakże klienci, którzy zechcą zrezygnować z tej formy komunikacji, będą mieli taką możliwość za każdym razem, gdy taki kontakt ze strony naszej firmy będzie nawiązywany.

Dane zwykle nie są ujawniane stronom trzecim. Jednakże nasza firma może zostać zobligowana do ujawnienia Danych stronom trzecim, aby mogły świadczyć usługi lub spełnić żądanie udostępnienia informacji. Wszelkie dane osobowe przekazane stronom trzecim będą bezpiecznie przechowywane przez tą stronę, zgodnie z wymaganiami RODO i wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usług lub udostępnienia wymaganych informacji.

Użytkownicy mają następujące prawa odnoszące się do przetwarzania ich danych w sposób legalny:

  • dostęp do kopii przechowywanych obecnie Danych,
  • wycofanie zgody przetwarzanie konkretnych Danych, gdy taka zgoda była wymagana,
  • prawo do poprawienia błędu w przechowywanych Danych,
  • prawo do usunięcia przechowywanych Danych w określonych przypadkach,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych w określonych przypadkach,
  • prawo do niepodlegania ocenie na podstawie automatycznego przetwarzania.

Jeśli zechcą Państwa skorzystać z któregoś z wyżej wymienionych praw, prosimy o wysłanie pisemnego wniosku do:

KaTech Ingredient Solutions GmbH
Aegidienstraße 22
23552 Lubeka

Kontakt e-mail: hello@katech-solutions.com

Jeśli będzie to możliwe, firma KaTech Ingredient Solutions GmbH udzieli odpowiedzi na Państwa wniosek w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. Wszelkie informacje będą dostarczane bezpłatnie, chyba że wniosek okaże się w sposób oczywisty bezzasadny lub nadmiernie roszczeniowy, szczególnie w sytuacji, gdy będzie on wysyłany kilkukrotnie.

Mają Państwo również prawo do zgłaszania wszelkich skarg dotyczących ochrony danych do właściwego organu.

Używanie plików cookie

Systemy internetowe naszej firmy wymagają użycia plików cookie w celu poprawnego działania. Korzystając z tego systemu online, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się na stronie allaboutcookies.org

Odnośniki do innych witryn z naszej strony internetowej

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych witryn, które nie są zarządzane przez KaTech Ingredient Solutions GmbH.

KaTech Ingredient Solutions GmbH nie odpowiada za politykę prywatności witryn stron trzecich. Użytkownicy winni mieć tego świadomość opuszczając witrynę naszej firmy. Zachęcamy również do zapoznania się z polityką prywatności w odwiedzanych witrynach stron trzecich.

Zmiany w polityce prywatności

Jeśli polityka prywatności naszej firmy ulegnie zmianie, zmiany te zostaną odzwierciedlone w zaktualizowanej wersji niniejszego dokumentu. Zachęcamy użytkowników do regularnego sprawdzania tego dokumentu. Dzięki temu znać będą oni najbardziej aktualną wersję polityki prywatności naszej firmy.